Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2020, вип. 1 (49)

https://doi.org/10.35550/vbio2020.01

ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Артеменко О. А. Транскрипційні фактори рослин у реакціях відповіді на абіотичні стресори: MYB-білки

6

Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Карпець Ю.В. Антиоксидантна система і стійкість рослин до дії важких металів

18

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН


Кокорев О. І., Шкляревський М. А., Швиденко М. В., Колупаев Ю. Є. Можлива роль сірководню в індукуванні путресцином активності антиоксидантних ферментів і теплостійкості проростків пшениці


44

Міхєєв О. М., Овсяннікова Л. Г., Жук В. В., Берестяна Н. М. Системність механізмів радіогормезисних ефектів у проростків гороху Pisum sativum


54

Косаківська І. В., Войтенко Л. В., Щербатюк М. М., Васюк В. А. Динаміка і розподіл абсцизової та індоліл-3-оцтової кислот в органах Triticum aestivum після короткотривалої гіпертермії та в період відновлення


62


Лихота О. Б., Молодченкова О. О. Вплив фузаріозної інфекції та жасмонової кислоти на протеазно-інгібіторну систему проростків пшениці


72

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ РОСЛИН


Рожков Р. В., Парій М. Ф., Парій Я. Ф., Бабенко Л. М., Попов В. М., Долгова Т. А., Палачова Н. Є., Турчинова Н. П., Твердохліб О. В. Генетичний потенціал зразків полби ярої з робочої колекції Всеукраїнського наукового інституту селекції


79

РЕЦЕНЗІЇ

Глянько А. К. Ю.Є.Колупаєв, Ю.В. Карпець Активні форми кисню, антиоксиданти і стійкість рослин до дії стресорів

89