Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2019, вип. 1 (46)
https://doi.org/10.35550/vbio2019.01
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ
Колупаєв Ю. Є., Кокорев О. І. Участь поліамінів в регуляції редокс-гомеостазу у рослин 6
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Прядкіна Г. О., Стасик О. О., Капітанська О. С., Ярмольська О. Є., Цукренко Н. В. Ефективність використання фотосинтетично активної радіації посівами озимої пшениці


23

Жигачова І. В., Бінюков В. І., Міль Є. М., Русіна І. Ф. Вплив N-ацетилцистеїнат 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину на функціонування мітохондрій і стійкість проростків гороху до дефіциту води


35

Макогоненко С. Ю., Баранов В. І., Терек О. І. Вплив Регопланту і Стимпо на вміст вільних амінокислот та інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у Brassica napus L. за вирощування на техноземах


47

Шкляревський М. А., Швиденко М. В., Лугова Г. А., Ястреб Т. О., Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є. Антиоксидантні ефекти фунгіциду седаксану за дії осмотичного стресу на проростки кукурудзи 


54

МОРФОЛОГІЯ, АНАТОМІЯ І КЛІТИННА БІОЛОГІЯ РОСЛИН

Войтенко Л. В., Косаківська І. В. Особливості росту й розвитку Equisetum huemale L. в Україні

63

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ РОСЛИН

Ковбасенко Р. В., Дмитрієв О. П. Використання наночастинок біогенних елементів і хітозану при вирощуванні пасльонових in vitro та in vivo

73

ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН

Лавров В. В., Блінкова О. І., Іваненко О. М., Поліщук З. В. Методологічні аспекти діагностики рекреагенної трансформації дубових лісів за різноманіттям угруповань ксилотрофних грибів та фітобіоти

81

ХРОНІКА

Колупаєв Ю. Є. «Регуляція росту, розвитку і продуктивності рослин»: ІХ Міжнародна наукова конференція (Мінськ, 24-26 жовтня 2018 року)

99