Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2018, вип. 2 (44)
https://doi.org/10.35550/vbio2018.02
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ
Іванищев В.В. Еволюційні і прикладні аспекти механізмів концентрування СО2 фотоавтотрофів 6

Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Кокорев О. І. Фітогормони і сигнальні посередники в регуляції продихового апарату

18

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Козеко Л. Є. Участь цитозольних білків теплового шоку HSP70 і HSP90 в адаптації проростків Arabidopsis thaliana до водного дефіциту

41

Білявська Н. О., Федюк О. М. Мікроструктура поверхні листків Galanthus nivalis L. на ранньовесняних етапах розвитку

50

Горєлова О. І., Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Швиденко М. В., Попов Ю. В.,  Шкляревський М. А., Рябчун Н. І. Конститутивна та індукована холодовим загартуванням антиоксидантна активність проростків озимих злаків

59

Шегеда І. М., Кірізій Д. А., Іваницька А. П., Сеніна Л. В. Реутилізація азоту в зерно у різних сортів пшениці залежно від умов мінерального живлення

69

Карпець Ю. В. Вплив нітропрусиду натрію на ріст сіянців дуба звичайного та ураження борошнистою росою їх листкової поверхні

81

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ РОСЛИН

Солоденко А. Є., Ільченко А. С., Вареник Б. Ф. Ефективність мікросателітного маркера рAHAS 16-17 при інтрогресії гена AHAS1 стійкості до гербіцидів в селекційний матеріал соняшнику


94

Файт В. І., Погребнюк О. О., Балашова І. А., Стельмах А. Ф. Ефекти взаємодії алелів генів VRD2 та PPD-B1 за господарсько-цінними ознаками рекомбінантно-інбредних ліній озимої пшениці (Triticum aestivum L.)

100