Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2017, вип. 1 (40)
https://doi.org/10.35550/vbio2017.01
ЗМІСТ

ІСТОРІЯ НАУКИ

До 120-річчя від Дня народження Федора Пилиповича Мацкова

6
ОГЛЯДИ

Глянько А. К., Іщенко А. А. Активні форми кисню і азоту – можливі медіатори системної стійкості бобових за дії ризобіальної інфекції

9

Сахно Л. О. Активність супероксиддисмутази в онтогенезі рослин у нормі і за дії абіотичних стресів

21

Гончарук Є. О., Загоскіна Н. В. Важкі метали: надходження, токсичність і захисні механізми рослин (на прикладі іонів кадмію)

35

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Водка М. В., Поліщук О. В., Білявська Н. О., Золотарьова О. К. Вплив вуглекислого газу на структуру ізольованих хлоропластів шпинату

50

Колупаєв Ю. Є., Фірсова К. М., Ястреб Т. О., Швиденко М. В. Індукування антиоксидантної системи і теплостійкості колеоптилів пшениці донором сірководню: зв'язок ефектів з утворенням активних форм кисню


61

Жигачова І. В., Бінюков В. І., Міль Є. М. Функціональний стан мітохондрій проростків гороху за умов дефіциту води і обробки фосфорорганічними, германійорганічними сполуками та похідними 5-гідроксибензімідазолу


69

Ястреб Т. О., Колупаєв Ю. Є., Лугова Г. А., Дмитрієв О. П. Реакція рослин арабідопсису дикого типу і мутантів jin1 на дію пероксиду водню і сольового стресу


81

Васюк В. А., Войтенко Л. В., Косаківська І. В. Фітогормони у регуляції вегетативної та репродуктивної фаз розвитку спорофітів вищих судинних спорових рослин


88

Ломоватська Л. А., Макарова Л. Є., Кузакова О. В., Гончарова А. М., Романенко А. С. Залежність вмісту цАМФ і активності факторів вірулентності Pseudomonas syringae pv. pisi та Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus від концентрації N-феніл-2-нафтиламіну


100

Бабенко Л. М., Мошинець O. В., Рогальський С. П., Щербатюк М. М., Суслова О. С., Косаківська І. В. Вплив передпосівного праймування N-гексаноїл-L-гомосеринлактоном на формування ризосферної мікрофлори і структуру урожайності Triticum aestivum L.


106

Прядкіна Г.О., Зборівська О.В., Оксьом В.П., Стасик О.О. Формування біомаси на ранніх етапах онтогенезу та урожайність у високопродуктивних сортів озимої пшениці


119

Кур’ята В. Г., Кравець О. О. Особливості росту, формування листкового апарату та продуктивність томатів за дії ретардантів фолікуру та есфону

127