Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2016, вип. 1 (37)
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Веденичова Н. П. Цитокініни як регулятори росту органів рослин за різних умов існування

6

Войтенко Л. В., Косаківська І. В. Поліфункціональний фітогормон абсцизова кислота

27

Колупаєв Ю. Є., Карпець Ю. В., Ястреб Т. О., Лугова Г. А. Сигнальні посередники у реалізації фізіологічних ефектів стресових фітогормонів

42

Глянько А. К. Захисні системи бобових рослин при інфікуванні ризобіями

63

Ломоватська Л. А., Романенко А. С., Кузакова О. В. Порівняльна оцінка ролі цАМФ і аденилатциклаз патогенів тварин, фітопатогенів і мутуалістів рослин у контролі їх вірулентності


78

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН


Левішко А. С., Маменко П. М. Особливості метаболітного профілю коренів сої за інокуляції штамами Bradyrhizobium japonicum різної активності

88

Колупаєв Ю. Є., Рябчун Н. І., Ястреб Т. О., Обозний О. І., Швиденко М. В. Вплив холодового загартування на стійкість проростків пшениці до дії пероксиду водню та іонів заліза (II). II. Участь антиоксидантних ферментів II. Participation of antioxidant enzymes


96

Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Фірсова К. М., Заярна О. Ю. Фунгіцид Седаксан попереджає окиснювальні пошкодження проростків пшениці та підвищує їх стійкість до осмотичного і високотемпературного стресів


103

ЮВІЛЕЇ


Косаківська І. В. Людмила Іванівна Мусатенко (до 80-річчя від Дня народження) 111