Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2015, вип. 2 (35)
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О. Фізіологічні функції неензиматичних антиоксидантів рослин

6

Молодченкова О. О., Адамовська В. Г. Протеїназно-інгібіторна система при формуванні захисних реакцій рослин

26

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Жадько С. І., Воробйова Т. В., Сиваш О. О. Активні форми кисню, активність пероксиредоксину і тіоредоксину в культурі тканин Arabidopsis thaliana за розвитку осмотичного і оксидативного стресів

43

Колупаєв Ю. Є., Рябчун Н. І., Ястреб Т. О., Обозний О. І., Швиденко М. В. Вплив холодового загартування на стійкість проростків пшениці до дії пероксиду водню та іонів заліза (II). I. Участь низькомолекулярних протекторів


50

Федюк О. М., Білявська Н. О. Ультраструктурні зміни мітохондрій листків Galanthus nivalis L. при вегетації за умов гіпотермії


58

Мельникова Н. М., Коць С. Я. Вплив бінарних композицій лектинів сої та гороху на формування соєво-ризобіального симбіозу

64

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ


Тарасюк О. І., Починок В. М., Моргун В. В. Генетичний поліморфізм за складом алелей Gli-/Glu локусів високоякісних ліній озимої м’якої пшениці


72

МІКРОБІОЛОГІЯ

Грабова Г. Ю., Драговоз І. В., Авдєєва Л. В. Біобезпека, фітотоксичність і антибіотикочутливість штаму Bacillussp. C6 – антагоніста фітопатогенних бактерій і грибів


80

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Мальцев Є. І. Альгоугруповання різних біогеоценотичних горизонтів Старобердянського лісу


87

Терлига Н. С., Данильчук О. В., Юхименко Ю. С., Федоровський В. Д., Данильчук Н. М. Культивована дендрофлора парків і скверів Кривого Рогу: історичні аспекти формування та сучасний стан

93

ХРОНІКА

Авксентьєва О. О., Жмурко В. В., Колупаєв Ю. Є. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти»

102

ЮВІЛЕЇ

Сергій Ярославович Коць (до 50-річчя від Дня народження)

106