Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2015, вип. 1 (34)
ЗМІСТ
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Булавін І. В. Гравічутливість коренів, утворених з листкових експлантів Arabidopsis thaliana в культурі in vitro

6

Козеко Л. Є. Вплив радіціколу, інгібітору шаперонів HSP90, на ріст проростків Arabidopsis thaliana після гамма-опромінення насіння

14

Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є., Швиденко М. В., Ястреб Т. О. Вплив екзогенного кальцію та його антагоністів на вміст оксиду азоту в коренях проростків пшениці

22

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Щербак Н. Л., Кучук М. В. Lox-опосередкована експресія gus гена в трансгенних рослинах тютюну


28

Твердохліб О. В. Становлення фертильності у гібридів між Triticum timopheevii Zhuk. і T. durum Desf.


37

Kолесник O. О., Чеботар С. В., Хохлов О. М., Файт В. І. Порівняння методів диференціації та ідентифікації сортів пшениці м’якої озимої за агрономічними ознаками і морфометричними параметрами зерна та за алельним складом мікросателітних локу

46

Шарипіна Я. Ю., Попов В. М., Кириченко В. В. Аналіз сумісного успадкування маркерних та кількісних ознак соняшнику

55


Якимчук Р. А. Цитогенетична оцінка мутагенного впливу на кореневу меристему Triticum aestivum забруднень територій, прилеглих до теплових електростанцій


62

Пикало C. В., Волощук С. І., Волощук Г. Д. Регенерація рослин тритикале озимого в культурі різних типів експлантів


71
ЛЕКЦІЇ В ЖУРНАЛІ

Бабенко Л. М., Шейко О. А., Косаківська І. В., Веденічова Н. П., Негрецький В. А., Вашека О. В. Структурно-функціональні особливості папоротеподібних (Polypodiophyta)

80
Войцехівська О. В., Ситар О. В., Таран Н. Ю. Фенольні сполуки: різноманіття, біологічна активність, перспективи застосування 104