Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2014, вип. 3 (33)
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Глянько А. К. Роль Nod-фактора Rhizobium в індукції сигнальних систем рослини при формуванні бобово-ризобіального симбіозу

6

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Жадько С. І. Н2О2-залежне збільшення активності гістон ацетилтрансферази і деацетилази в культурі тканин Arabidopsis thaliana за дії осмотичного стресу

15

Дрок К. М., Маменко П. М., Омельчук С. В., Косаківська І. В. Особливості симбіотичної системи і продукції етилену у сортів Glycine max (L.) Merr., що відрізняються за стійкістю до абіотичних стресорів

21


Тарасюк О. І., Починок В. М. Фотосинтетична активність прапорцевих листків ліній озимої м’якої пшениці, які містять рідкісні Glu-алелі

29


Вайнер А. О., Мірошниченко М. М., Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Хрипач В. О., Сотников Ю. О. Вплив 24-епібрасиноліду на жаростійкість і продуктивність рослин проса (Panicum miliaceum)

35

Матяшук Р. К., Мазура М. Ю., Ткаченко І. В. Стан пилку канни в умовах урбанізованих територій

43

Карпінець Л., Лобачевська О., Баранов В. Вплив бріофітів на вміст макроелементів та органічного вуглецю у техноземах відвалів Червоноградського гірничопромислового комплексу

52


ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯСолоденко А. Є., Бурлов В. В., Сиволап Ю. М. Маркери гена стійкості соняшнику до несправжньої борошнистої роси

59
Попов В. М., Акініна Г. Є., Тереняк Ю. М., Кириченко В. В. Аналіз зчеплення маркерів HRG01, HRG02 та гена відновлення фертильності пилку соняшнику 66

Ламарі Н. П. Оцінка гетерозису і типу успадкування щільності продихів листка пшениці (Triticum aestivum L.) в польових умовах

71

ЛЕКЦІЯ В ЖУРНАЛІ

Джамєєв В. Ю. Фосфоліпідний сигналінг у рослин

80

РЕЦЕНЗІЇ

Колупаєв Ю. Є. В.М. Буров, М.О. Петрова, О.Г. Селицька, О.А. Степаничева, Т.Д. Черменська, І.В. Шамшев «Індукована стійкість рослин до фітофагів»

96

ХРОНІКА

Косаківська І. В. Міжнародна конференція «Фізіологія рослин і генетика: здобутки та завдання», Болгарія, Софія, 24-26 вересня 2014

100