Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2013, вип. 3 (30)
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Сиваш О. О., Золотарьова О. К. Катаболізм хлорофілу в рослинах

6

Колупаєв Ю. Є., Обозний О. І. Активні форми кисню і антиоксидантна система при перехресній адаптації рослин до дії абіотичних стресорів

18
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Глянько А. К., Іщенко О. О., Васильєва Г. Г., Степанов О. В., Пройдакова О. А. Ритмічні зміни вмісту оксиду азоту (NO) у коренях етіольованих проростків гороху (Pisum sativum L.)


32

Вайнер А. О., Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Хрипач В. О. Участь активних форм кисню в індукуванні теплостійкості колеоптилів пшениці екзогенними брассиностероїдами


39

Водка М. В., Поліщук О. В., Білявська Н. О., Золотарьова О. К. Вплив важких металів на фотосинтетичний апарат та карбоангідразну активність хлоропластів гороху

46

Груник Н. І., Ковальова В. А., Гут Р. Т. Особливості експресії гена ліпід-трансферного протеїну сосни звичайної при інфікуванні сіянців кореневою губкою 

56
ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Мутерко О. Ф., Балашова І. А., Сиволап Ю. М. Ідентифікація комбінацій з мутацій в гаплогрупах гена Ppd-B1 у тетраплоїдної пшениці видів Triticum dicoccoidesTriticum dicoccumTriticum durum


61
Галаєва М. В., Файт В. І., Чеботар С. В., Сиволап Ю. М. Морозостійкість F2 популяцій пшениці м'якої озимої та її зв'язок з алелями мікросателітних локусів 68
Акініна Г. Є., Попов В. М., Зайцева Г. П., Дугарь Ю. М., Єремєєва В. Д. Класифікація колекції сортів нуту з різних країн за ISSR-маркерами 76

Хаблак С. Г., Парій Ф. М. Взаємозв'язок сигнальної системи регуляції розвитку рослини і взаємодії генів при успадкуванні ознак кореневої системи у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

83
Матяшук Р. К. Перспективність використання хімічного мутагенезу в практиці збагачення сортименту лілійнику 90
РЕЦЕНЗІЇ

Глянько А. К., Колупаєв Ю. Є. В. К. Войников «Енергетична та інформаційна системи рослинних клітин за гіпотермії»

97
ХРОНІКА

Вайнер А. О., Ястреб Т. О., Мосійчук Н. М. Перша Карпатська Літня Школа з біохімії «Дослідження вільнорадикальних процесів у живих організмах», 30 червня – 7 липня 2013 року, Івано-Франківськ, Україна

101