Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2013, вип. 2 (29)
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Бабенко Л. М., Косаківська І. В., Скатерна Т. Д., Харченко О. В. Ліпоксигеназа рослин при адаптації до дії абіотичних стресових чинників

6

Крупа Н. М. Фотосинтез, донорно-акцепторні відносини і продуктивність рослин пшениці

20
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Вайнер А. О., Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О. Участь пероксиду водню в індукуванні накопичення проліну в рослинах проса за дії NaCl


32

Лугова Г. А., Колупаєв Ю. Є., Обозний О. І., Карпець Ю. В. Ефект антагонізму при впливі жасмонової і саліцилової кислот на теплостійкість колеоптилів пшениці і компоненти їх про-/антиоксидантної системи


39
ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Бубряк О. А., Акімкіна Т. В., Дмитрієв О. П., Гродзинський Д. М., Бубряк І. І. Пошук молекулярних маркерів для оптимізації передпосівної обробки (праймування) насіння


47
Лиманська С. В. Диференціація колекції зернових видів амаранту за морфологічними, біохімічними і молекулярно-генетичними ознаками 58
Попов В. М., Юшкіна Л. Л., Долгова Т. А., Кириченко В. В. Спадкування морфологічних ознак у міжвидових гібридів соняшнику 67

Криворученко Р. В. Структурно-функціональна організація системи донорно-акцепторних відносин у генотипів пшениці різного походження

72
МІКРОБІОЛОГІЯ

Кириченко О. В. Бактеріальні композиції – ефективний елемент біотехнології вирощування пшениці

83
ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Миронюк О. М., Ткаченко Ф. П. Склад видів водоростей-індикаторів малих річок Північно-Західного Причорномор’я

93
ХРОНІКА

Авксент’єва О. О., Жмурко В. В. Науково-методичний семінар з міжнародною участю «Фізіологія рослин в системі сучасних біологічних знань та наук»


103