Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2013, вип. 1 (28)
ЗМІСТ
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Волошина Н. Ю., Білявська Н. О. Мікроструктура поверхні листків двох лісових видів клена в залежності від освітлення в кроні


6

Дрозденко Г. М., Маменко П. М., Коць С. Я. Активність гваякол- і аскорбатпероксидази та білковий склад коренів сої у період формування і на початку функціонування симбіотичних систем Glycine max – Bradyrhizobium japonicum


18

Грищук О. О., Коць С. Я., Маменко П. М. Вміст фітогормонів гіберелінової природи у коренях і бульбочках сої на ранніх етапах формування та функціонування симбіотичних взаємовідносин


27

Гарифзянов А. Р., Жуков М. М., Іванищев В. В., Кособрюхов А. О. Регуляція водного обміну у тритикале озимого за умов NaCl-засолення


34

Косаківська І. В., Блюма Д. А., Устінова А. Ю. Вплив гіпо- і гіпертермії на електрофоретичний спектр низькомолекулярних білків у рослин різних екологічних стратегій


44

Обозний О. І., Криворученко Р. В., Шевченко М. В., Колупаєв Ю. Є. Антиоксидантна активність проростків озимої пшениці різних екотипів у зв'язку зі стійкістю до гіпертермії і зневоднення


52

Хромих Н. О. Вплив гербіцидів на метаболізм глутатіону у дводольних бур’янів

60

Ситар О. В., Стороженко В. О., Косян А. М., Таран Н. Ю. Фенольні антиоксиданти у проростках гречки в культурі in vitro

66
ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Галаєва М. В., Файт В. І., Сиволап Ю. М. Ідентифікація генофонду пшениці м’якої озимої за алелями асоційованого з морозостійкістю мікросателітного локусу Xcfd7-5B


72
Хаблак С. Г., Абдуллаєва Я. А. Будова кореневих волосків у рослин мутантних ліній Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 78
Лиманська С. В., Гопцій Т. І. Аналіз внутрішньовидової і міжвидової мінливості колекційних зразків амаранту (Amaranthus L.) за морфологічними ознаками 85
МІКРОБІОЛОГІЯ
Малиновська І. М.Літвін Ю. І. Перебіг мікробіологічних процесів у сірому лісовому ґрунті, забрудненому важкими металами 95
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Колупаєв Ю. Є., Карпець Ю. В., Ястреб Т. О. Колеоптилі пшениці як модельний об’єкт для дослідження стрес-протекторної дії екзогенних сполук

103
ЮВІЛЕЇ

Пузік В. К., Коць С. Я. Володимир Васильович Моргун (до 75-річчя від дня народження)

109