Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2012, вип. 3 (27)
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Якимчук Р. А. Генетичні наслідки низькодозового опромінення в умовах радіаційного забруднення навколишнього середовища

6
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є., Мусатенко Л. І., Обозний О. І., Лугова Г. А., Ястреб Т. О. Жасмонова кислота індукує теплостійкість колеоптилів пшениці та їх ферментативну антиоксидантну систему


22

Волошина Н. Ю., Білявська Н. О. Ультраструктурні характеристики хлоропластів мезофілу листків з різних рівнів крони та їх пластичність у Acer platanoides і A. tataricum


31

Нечаєва Т. Л., Загоскіна Н. В. Зміни в утворенні фенольних сполук у калусній культурі чайної рослини після короткочасної дії саліцилової кислоти


42

Ястреб Т. О. Вплив ароматичних і янтарної кислот на активність супероксиддисмутази та вміст проліну в проростках пшениці за умов сольового стресу


50

Жадько С. І. Раннє збільшення вмісту активних форм кисню та активності аскорбатпероксидази і каталази у листках рослин Arabidopsis thaliana при осмотичному та оксидативному стресах


58

Обозний О. І., Швиденко М. В., Лугова Г. А., Колупаєв Ю. Є. Активність аскорбатпероксидази і вміст аскорбінової кислоти в проростках пшениці при загартовуючих і ушкоджуючих тепловому і осмотичному впливах


65
Хромих Н. О., Бородай Є. С., Лихолат Ю. В. Факторний аналіз впливу Ni2+ і гіпертермії на вміст відновленого глутатіону і активність глутатіон-S-трансферази у коренях кукурудзи та гороху 75
ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ
Дугарь Ю. М., Попов В. М. Ідентифікація та паспортизація сортів конюшини лучної (Trifolium pratense L.) за SSR маркерами 82
Хаблак С. Г., Абдуллаєва Я. А. Успадкування ознак кореневої системи у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. при взаємодії генів SHR1, GPA1 і COB1 91

Докукіна К. І. Успадкування ознак колоса у гібридів між амфідиплоїдом Triticum durum Desf. – Aegilops tauschii Coss. та сортом ярої м’якої пшениці Харківська 26

98
Парфенюк А. І., Безноско І. В. Інтенсивність спороутворення фітопатогенних грибів на сортах та гібридах перцю солодкого 104
РЕЦЕНЗІЇ

Колупаєв Ю.Є. Є.І. Кошкін «Фізіологія стійкості сільськогосподарських культур»

109
ІСТОРІЯ НАУКИ

Григорюк І. П. Федір Пилипович Мацков (1897-1977) 

114
ЮВІЛЕЇ

Олександр Зиновійович Злотін (до 75-річчя від дня народження)

116

Анатолій Іванович Божков (до 60-річчя від дня народження)

118