Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2010, вип. 1 (19)
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Глянько А. К., Мітанова Н. Б., Степанов А. В. Фізіологічна роль оксиду азоту (NO) у рослин

6

Колупаєв Ю. Є., Карпець Ю. В. Жасмонова кислота у рослин: синтез, сигналінг і фізіологічні ефекти при стресах

21
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Косаківська І. В., Климчук Д. О., Деміревська К., Блюма Д. А., Устінова А. Ю. Вплив стресових температур на електрофоретичний спектр білків та ультраструктуру клітин листків рослин різних типів екологічних стратегій


34

Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Акініна Г. Є., Попов В. М., Швиденко М. В., Вайнер А. О., Коц Г. П., Обозний О. І. Індукування теплостійкості колеоптилів пшениці дією донора оксиду азоту: зв'язок NO з іншими сигнальними месенджерами


44

Глянько А. К., Мітанова Н. Б., Степанов А. В. Вплив ризобіальної інфекції та інших чинників на генерацію оксиду азоту (NO) в коренях етіольованих проростків гороху


56

Мандровська Н. М., Кругова О. Д., Коць С. Я. Активність каталази симбіотичних систем сої різної ефективності на ранніх етапах формування симбіозу


69

Молодченкова О. О., Адамовська В. Г., Бабаянц О. В., Цісельська Л. Й., Безкровна Л. Я., Левицький Ю. А., Лерфіна Н. Ю. Активність інгібітору трипсину, лектинів та фенілаланінамонійліази пшениці у зв’язку зі стійкістю до фузаріозу та альтернаріозу


75

Кожухар Т. В., Кириченко О. В. Вплив бактеризації насіння та мінерального удобрення на вміст хлорофілу в листках і розвиток рослин пшениці озимої


83
МІКРОБІОЛОГІЯ

Копилов Є. П., Надкерничний С. П., Адамчук-Чала Н. І. Ґрунтовий сапрофітний гриб Chaetomium cochliodes Рalliser як біотичний чинник формування ефективних асоціацій азоспірил з рослинами пшениці ярої


91

Богдан Ю. М., Пасічник Л. А., Буценко Л. М., Гвоздяк Р. І., Патика В. П. Вплив культуральної рідини Pseudomonas syringae pvatrofaciens 9417 на клітини Allium cepa

108
ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Догадіна Т. В.Брезгунова К. Ю. Альгофлора Караванського ставка (Харківська обл., Україна)

115