Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2009, вип. 3 (18)
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Колупаєв Ю. Є., Карпець Ю. В. Участь оксиду азоту (NO) в трансдукції сигналів абіотичних стресорів у рослин

6

Маркіна Т. Ю., Злотін А. З. Гомеостаз штучних популяцій комах: механізми підтримання та можливості контролю

20
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Щербатюк М. М. Особливості структури ростових зон міжвузля кукурудзи Zea mays L.


28
Білявська Н. О., Волошина Н. Ю., Топчій Н. М., Контурська О. О., Палладіна Т. О. Вплив сольового і осмотичного стресів та метіуру на фотосинтетичний апарат листків кукурудзи 35

Шемет С. А. Накопичення фенольних сполук у проростках кукурудзи за токсичної дії комбінацій ацетохлору та іонів кадмію


43

Ястреб Т. О., Обозний О. І., Мірошниченко М. М., Колупаєв Ю. Є. Вплив комплексного хелатного мікродобрива «Реаком» і янтарної кислоти на активність антиоксидантних ферментів і теплостійкість проростків проса


48
Соколова М. Г., Акімова Г. П. Адаптогенний вплив препаратів, які містять ризосферні бактерії, на ріст проростків гороху за умов гіпотермії


55
Топчій Н. М. Вплив зеатину і бетастимуліну на вміст фотосинтетичних пігментів і ДНК в онтогенезі листків цукрового буряка (Beta vulgaris L.) 64
ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Павлова І. О., Клименко В. П. Подолання нежиттєздатності гібридного насіння при стеноспермокарпії у винограду

69
Рожков Р. В. Успадкування полоноїдності у гібридів між Triticum polonicum і T. ispahanicum 75
МІКРОБІОЛОГІЯ

Поліщук Л. В., Бамбура О. І., Лук’янчук В. В. Резистентність стрептоміцетів до сульфатів важких металів

84
ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Ткаченко Ф. П., Костильов Е. Ф., Третяк І. П. Макрофітобентос малого філофорного поля (Каркінітська затока, Чорнe морe)

91

Казарінова Г. О. Еколого-ценотична та созологічна характеристика деяких рідкісних видів рослин Національного природного парку «Гомільшанські ліси»

98

РЕЦЕНЗІЇ

Патика В. П. Рецензія на монографію «Макроциклічні трихоцетенові мікотоксини», автори О. М. Зайченко, О. В. Андрієнко, К. С. Циганенко

105

Поправка до статті Глянька А.К., Іщенко О.О., Мітанової Н.Б., Васильєвої Г.Г. «НАДФН-оксидаза рослин», опубликованої у вип. 2, 2009

107