Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2009, вип. 2 (17)
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Глянько А. К., Іщенко О. О., Мітанова Н. Б., Васильева Г. Г. НАДФН-оксидаза рослин

6

Колупаєв Ю. Є., Карпець  Ю. В. Саліцилова кислота і стійкість рослин до абіотичних стресорів

19
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Лубянова А. Р., Безрукова М. В., Фатхутдінова Р. А., Шакірова Ф. М. Рістстимулюючий і захисний ефекти фітогемагглютиніну на рослини квасолі. ІІ. Вплив фітогемагглютиніну на солестійкість проростків


40

Климчук Д. О., Бараненко В. В., Воробйова Т. В., Куриленко І. М., Чижикова О. А., Дубовой В. Д., Палладіна Т.О. Властивості цитоплазматичної мембрани клітин коренів гороху за умов зміненої сили тяжіння


47

Феденко В. С., Стружко В. С. Накопичення фенольних сполук у проростках кукурудзи за токсичної дії іонів металів


56

Карпець Ю. В., Ястреб Т. О., Обозний О. І., Колупаєв Ю. Є. Активність і термостабільність антиоксидантних ферментів коренів проростків пшениці після дії екзогенного пероксиду водню

62
МІКРОБІОЛОГІЯ

Копилов Є. П. Асоціативні діазотрофи роду Azospirillum як чинник підвищення стійкості рослин ярої пшениці до збудників кореневих гнилей


71
ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ
Трочинська Т. Г. Успадковування кількісних ознак клітин чоловічих та жіночих генеративних структур за гібридизації пшениці і жита 78
Монтвід П. Ю. Біоелектричні властивості ядерного геному залежно від ярусу листка й діаметра ядра у представників родів Lycopersicon T. і Solanum L. 89
Марущенко В. В., Гордієнко Є. О. Вплив розмаху швидкостей охолодження у заморожуваному зразку на колонієутворюючу здатність Saccharomyces cerevisiae 96

Маркіна Т. Ю. Динаміка життєздатності популяцій Bombyx mori (LepidopteraBombycidae) за дії добору

102

РЕЦЕНЗІЇ

Полякова Л. В., Букша І. Ф. Навчальний посібник для ВНЗ «Сільськогосподарська екологія» / За заг. ред. В. О. Головка, А. З. Злотіна, В. Л. Мєшкової

109

ЮВІЛЕЇ


Дмитрієв О.П. 80 років академіку НАН України Дмитру Михайловичу Гродзинському

 

111