Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2008, вип. 3 (15)
ЗМІСТ
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Глянько А.К., Васильєва Г.Г., Іщенко О.О., Миронова Н.В., Путиліна  Т.Є. Активність НАДФН-оксидази в коренях проростків гороху при ризобіальній інфекції залежно від дії несприятливих чинників


6

Веденічева Н. П., Мусатенко Л. І. Участь цитокінінів у формуванні репродуктивних органів рослин з різним типом росту


15

Молодченкова О. О.  Вплив саліцилової кислоти на реакції відповіді проростків кукурудзи при абіотичних стресах

24

Капець Ю. В., Колупаєв Ю. Є. Вміст пероксидів в коренях проростків пшениці при гіпертермії залежно від кальцієвого статусу клітин


33

Карпець Ю. В., Обозний О. І., Вайнер А. О., Коц Г. П. Підвищення термостабільності супероксиддисмутази в коренях пшениці після короткочасного теплового загратування: значення біосинтезу білка і активних форм кисню


41

Ситніков Д. М., Воробей Н. А., Береговенко С. К.  Ефективність біопрепаратів на основі Tn5-мутантів Bradyrhizobium japonicum, модифікованих гомологічним лектином


46

Зубрич О. І., Авксентьєва О. О., Жмурко В. В. Післядія короткого дня на динаміку вмісту вуглеводів в листках ізогенних за генами Ppd ліній озимої пшениці (Triticum aestivum L.)


53

Чипиляк Т. Ф., Гришко В. М. Зміни анатомічної будови листків видів та сортів лілійнику за дії аерогенного забруднення

58
ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Шарипіна Я. Ю. Генетичний аналіз деяких кількісних ознак соняшнику


66

Монтвід П. Ю., Чепель Л. М., Горенська О. В. Біоелектричні властивості клітинного ядра у гібридів Fкавуна (Citrullus lanatus) з різною пристосованістю до умов конкуренції та зниженого волого забезпечення


78

Твердохліб О. В. Мінливість морфологічних та господарсько-цінних ознак у зразків пшениці підродів Boeoticum E.Migusch. еt Dorof. та Triticum у північно-східній частині лісостепу України


84

Кульбіда М. П., Моцний І. І., Леонов О. Ю., Богуславський Р. Л. Варіювання комплексу агрономічних ознак в послідовних генераціях гібридів озимої пшениці – похідних віддаленої гібридизації


92

Корня Т. М., Ігнатова С. О. Вивчення селективних властивостей фільтрату культуральної рідини Fusarium graminearum Schwabe в культурі пиляків м’якої пшениці


99

Бойко С. М., Древаль К. Г. Вплив температури на активність целюлозолітичних ферментів грибів Irpex lacteus Fr. та Coriolus sinuosus Fr.

107

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Догадіна Т. В., Горбулін О. С., Зареї Б. Д., Райда О. В. Матеріали до флори Cryptophyta України

114
ХРОНІКА

Ситник К. М. Великий учений, інженер, громадянин (до 90-річчя від дня народження Президента Національної академії наук України Б. Є. Патона)


120

Косаківська І. В. Міжнародна конференція «Реакції рослин на стреси навколишнього середовища», 12-19 травня 2008 р., Елена, Болгарія


124
Попов В. М. V Міжнародна конференція «Геном рослин», 13-16 жовтня 2008 р., Одеса, Україна

 

126
Мусатенко Л. І., Жмурко В. В., Садовниченко Ю. О.  Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти», 13-15 жовтня 2008 р., Харків, Україна 128