Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2008, вип. 1 (13)
ЗМІСТ
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Кругова О.Д., Коць С.Я., Мандровська Н.М., Василюк В.М. Активність пероксидази і полі­фенолоксидази в бульбочках і коренях сої, інокульованої Tn5-мутантами Bradyrhizobium japоnicum

6

Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Регуляція активності каталази в колеоптилях пшениці: мож­лива роль іонів Ca2+ та кальмодуліну

15

Демура Т.А., Гришко В.М. Зміни про-/антиоксидантної рівноваги у проростків кукурудзи за різного рівня накопичення кадмію та нікелю

22
Юрса О.Р. Токсичність етилендіамінтетраацетату для рослин озимої пшениці 30
МІКРОБІОЛОГІЯ

Мороз С.М., Черненко Є.П., Яковлева Л.М., Гвоздяк Р.I. Фенотипові ознаки штамів Clav­ibacter michiganensis subspmichiganensis, виділених із різних екологічних ніш


34

Волкогон М.В., Драговоз І.В., Яворська В.К., Дімова С.Б., Луценко Н.В., Штанько Н.П. Вплив рістстимулюючого препарату біовітрекс на мікробіологічні процеси в ризосфері озимої пшениці


40
ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Юшкіна Л.Л., Попов В.М., Задорожна О.А., Кириченко В.В. Мінливість кількісних ознак у міжвидових гібридів соняшнику при послідовних зворотних схрещуваннях

48
Кузьоменський О.В. Онтогенетична різноякісність прояву генів лежкості томата 53
Монтвід П.Ю. Прояв частоти хіазм у гібридів F1 кавуна з різною пристосованістю до умов конкуренції та зниженого вологозабезпечення 59

Єгорова Н.О., Ставцева І.В. Отримання і цітофізіологічна характеристика  калусної культури анісу

65

Мазур Г.Л., Ігнатова С.О. Вплив фільтрату культуральної рідини Fusarium graminearum на індукцію калусу і регенерацію рослин в культурі in vitro незрілих зародків м'якої пшениці


71
Маркіна Т.Ю. Механізми саморегуляції структурних параметрів популяцій шовковичного шовкопряда (Bombyx mori L.) при порушенні просторової структури 77

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Ткаченко Ф.П. Макрофітобентос прибережжя чорноморського острова Зміїний

84

Кузнецова О.В. Вивчення різнорічної еколого-фітоценотичної мінливості газонних угруповань

91

ІСТОРІЯ НАУКИ


Ситник К.М. В.І. Вернадський – засновник Української академії наук


99
НОВІ КНИГИ

 

 
Кириченко В.В., Голік В.С., Жмурко В.В. Застосування фізіології в селекції пшениці: Пер. з англ. / За загальн. ред. акад. НАН України В.В. Моргуна 115
ХРОНІКА  
Мусатенко Л.І., Веденічева Н.П. Другий Міжнароний симпозіум «Регулятори росту рос­лин: внутрішньоклітинна гормональна сигналізація та застосування в аграрній промисловості» (8-12 жовтня 2007 р., м. Київ) 117

ЮВІЛЕЇ

Мусатенко Л.І. Видатний генетик, селекціонер, фітофізіолог (до 70-ти річчя від дня народження академіка НАН України Володимира Васильовича Моргуна) 121