Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2007, вип. 2 (11)
ЗМІСТ

ОГЛЯДИ

Сищиков Д. В. Фітохелатини: структура, біосинтез, функції

6

Попов В. М., Кириченко В. В.  Чоловіча стерильність соняшнику. Теоретичні і прикладні аспекти

18
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Васильєва Г. Г., Глянько А. К., Іщенко А. А., Миронова Н. В., Путиліна Т. Є. Активність НАДФН-оксидази в зонах кореня проростків гороху, що відрізняються за чутливістю до ризобіальної інфекції


34

Молодченкова О. О., Адамовська В. Г., Цисельська Л. Й., Тихонова О. В. Вміст дієнових кон’югатів і активність Н+-АТФази, глутатіонредуктази проростків злакових культур за фузаріозу і дії саліцилової кислоти


43

Щербаченко О. І., Демків О. Т.  Особливості реакцій моху Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. на дію важких металів

52

Косаківська І. В., Голов’янко І. В. Вплив температурних стресів на вміст та електрофоретичний спектр білків різних органів Phaseolus vulgaris L. і Zea mays L. на ранніх етапах вегетативного розвитку


58
Контурська О. О.,  Палладіна Т. О. Фосфоліпідний склад плазмалеми коренів проростків кукурудзи за умов засолення та обробки синтетичними препаратами

 

64
Колупаєв Ю. Є., Карпець Ю. В. Антиоксидантна дія диметилсульфоксиду на проростки пшениці за теплового стресу 69

МІКРОБІОЛОГІЯ

Моложава О. С., Шиліна Ю. В. Фітотоксичність модифікованих  ліпополісахаридів бактерій

76
ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Кузьоменський А. В. Прояв плейотропних ефектів у високопігментних генотипів томату за міжгенної взаємодії

83
РАДІОБІОЛОГІЯ

Баєва О. Ю. Вплив зберігання опроміненого насіння на прояв радіоадаптивної відповіді клітин кореневої меристеми проростків Helianthus annuus L. з різним генотипом

93
Братущак С. П. Вплив хронічного опромінення на елементи продуктивності рослин озимої пшениці в зоні відчуження Чорнобильської АЕС 100

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Мальцева І. А. Альгоугрупування соснових лісів піщаних терас річкових долин степової зони України 106

Сищикова О. В., Гришко В. М. Видове різноманіття стрептоміцетів у мікробоценозах чорноземів, солончаків та солонців степової зони України

113

ХРОНІКА

Бойко М. І., Колупаєв Ю. Є. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин», 22-23 травня 2007, Дніпропетровськ 122

ЮВІЛЕЇ

 
Євтушенко М.Д., Білецький Є. М. До 70-річчя професора А.З. Злотіна 124