Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2007, вип. 1 (10)
ЗМІСТ
До 110-річчя від дня народження Ф. П. Мацкова 6

ОГЛЯДИ

Дмитрієв О. П., Поляковський С. О.  УФ-В радіація і рослини

7

Колупаєв Ю. Є. Кальцій і стресові реакції рослин

24
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Шемет С. А., Вінниченко О. М.  Комбінований вплив ацетохлору та іонів кадмію на ріст і ацидофікуючу активність проростків кукурудзи


42

Адамовська В. Г., Молодченкова О. О., Цісельська Л. Й., Безкровна Л. Я. Зміна активності фенілаланін-амік-ліази, сумарного вмісту фенольних сполук та лігніну в проростках ярого ячменю за дії фузаріозної інфекції та саліцилової кислоти


50

Васильєва Г. Г., Глянько А. К., Миронова Н. В., Шмаров В. М. Вміст пероксиду водню і активність каталази у ділянках коренів гороху, що виявляють різну чутливість до ризобіальної інфекції

59

Мандровська Н. М., Кругова О. Д., Коць С. Я. Ефективність cимбіозу рослин гороху із транспозантами Rhizobium leguminosarum bv. viciae 263б

65
Шевчук О. А., Кур’ята В. Г. Вплив паклобутразолу на активність гіберелінів і вміст різних форм абсцизової кислоти у листках цукрового буряка 71
РАДІОБІОЛОГІЯ

Міхєєв О. М., Овсянникова Л. Г., Ситник С. В., Дяченко А. І. Роль регенераційних механізмів в радіоадаптації проростків Pisum sativum L.


76
ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Клименко В. П. Оцінка компонент мінливості та коефіцієнтів успадковуваності ознак продуктивності винограду

85
Монтвід П. Ю. Мінливість частоти хіазм в межах пиляка у напівкультурних різновидів і дикорослих видів томата 95

Лобанова К. І., Шестопал О. Л., Ігнатова С. О. Абсцизова кислота як екзогенний фактор підвищення регенераційного потенціалу в культурі пиляків м′якої пшениці

102
Гаргаун С. І., Ігнатова С. О. Толерантність експлантів м’якої пшениці до впливу осмотичного стресу в умовах in vitro 111

ІНТРОДУКЦІЯ РОСЛИН

Павлова М. О. Інтродукційне дослідження Ornithogalum fimbriatum Willd. в культурі відкритого ґрунту 116

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Колупаєв Ю. Є., Карпець Ю. В., Ястреб Т. О., Обозний О. І.  Роль активних форм кисню в індукованому екзогенним кальцієм нагромадженні проліну у відрізках колеоптилів пшениці


122

Васін В. А., Лях В. О., Казакова С. М. Відмінності у будові епідерми листка вихідної та мутантної лінії соняшника

126

ІСТОРІЯ  НАУКИ

 

Жмурко В. В. Внесок професора В. С. Цибулька у вивчення біологічної природи фотоперіодизму та озимості рослин

130