ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ БІОЛОГІЯ

(THE BULLETIN OF KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY. SERIES BIOLOGY)

 

ISSN 1992-4917 (Print)


Скорочення назви відповідно до ISSN для оформлення посилань — Visn. Hark. nac. agrar. univ., Ser. Biol.

 

Науковий журнал заснований у 2002 р. Виходить тричі на рік

 

Засновник: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7977 від 09.10.2003 р.


Фахова реєстрація: Журнал "Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія" (“Vìsnik Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo agrarnogo unìversitetu. Serìâ Bìologiâ”) включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі біологічних наук з присвоєнням категорії "Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2019 № 1301).

 

Мета та завдання видання. Журнал забезпечує висвітлення результатів оригінальних наукових досліджень з актуальних проблем експериментальної біології рослин та суміжних напрямів, а саме фізіології, біохімії, молекулярної біології, генетики і селекції, анатомії і клітинної біології рослин, біотехнології і екології рослин, взаємодії рослин з іншими організмами. У журналі також друкуються огляди і статті, в яких автори викладають оригінальні концепції, аргументовані власним експериментальним матеріалом. Крім того, публікуються методичні та дискусійні статті, повідомлення з історії науки, рецензії на нові книги, інформація про події наукового життя (хроніка, ювілеї).

 

Видання публікує статті українською та англійською мовами.

 

Журнал є рецензованим виданням відкритого доступу, розрахованим на широке коло фахівців у галузі експериментальної біології рослин, викладачів та студентів.


Публикації в журналі здійснюються на некоммерційній основі: ніякої оплати до або після публикації з авторів не стягується.

 

Журнал реферується або індексується в CrossRef, Google Scholar та «Україніка наукова»

 

Видання представлене в електронному каталозі наукової періодики України на порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.