Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2020, вип. 3 (51)

https://doi.org/10.35550/vbio2020.03

ЗМІСТ
ОГЛЯДИ
Колупаєв Ю. Є., Карпець Ю. В., Поляков О. К. Індукування стійкості рослин до дії абіотичних стресорів екзогенними брасиностероїдами 6
КЛІТИННА БІОЛОГІЯ РОСЛИН

Козеко Л. Є., Кордюм Є. Л. Тканиноспецифічність експресії гена теплового шоку ATHSP70-10 в проростках Arabidopsis thaliana за нормальних і стресових умов


37

Недуха О. М. Вплив умов зростання на вміст монолігнінів у листках Phragmites australis

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН


48

Кокорев О. І., Шкляревський М. А., Швиденко М. В., Колупаєв Ю. Є. Стрес-протекторний вплив путресцину і сперміну на рослини пшениці за ґрунтової посухи


58

Горєлова О. І., Рябчун Н. І., Шкляревський М. А., Рєзнік А. М., Колупаєв Ю. Є. Морозостійкість злаків корелює з інтегральними показниками вмісту низькомолекулярних протекторних сполук і активності антиоксидантних ферментів

71

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ РОСЛИН

Бальвінська М. С., Нагуляк О. І., Файт В. І. Поліморфізм та добір морозостійких генотипів ячменю осіннього строку сівби за ДНК-маркерами хромосоми 5Н

87

ЛЕКЦІЯ В ЖУРНАЛІ

Джамєєв В. Ю. Сучасні уявлення про дію ауксину. 1. Історія відкриття, метаболізм, транспорт

98