Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2019, вип. 3 (48), с. 87-94


https://doi.org/10.35550/vbio2019.03.087
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДОБОРУ МОРОЗОСТІЙКИХ РОСЛИН ЗА СТОМАТОГРАФІЧНИМИ ОЗНАКАМИ ЛИСТКА


Н. П. Ламарі, В. І. Файт

Селекційно-генетичний інститут –
Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
Національної академії аграрних наук України
(Одеса, Україна)


Досліджували варіювання рівня морозостійкості (РМ) ліній покоління F4 – нащадків двох груп рослин F2, що були сформовані за альтернативними величинам стоматографічних ознак: довжина замикаючих клітин продихів (ДЗКП) і щільність розташування продихів (ЩРП). Виміряли ДЗКП і ЩРП на абаксиальній поверхні третього листка сходів рослин трьох популяцій F2: Миронівська 808 × Безоста 1 (М×Б), Одеська 16 × Порада (Од×П), Улянівка 76 × Одеська червоноколоса (У×Оч). Визначали РМ на стадіях «09» («Проростки») і «22-29» («Кущення») за шкалою фенологічних стадій розвитку у ліній F4 – нащадків вище наведених популяцій F2. Були встановлені вірогідні відмінності (tфакт. > t0,05) між альтернативними групами індивідуальних рослин F2 за величинами обох стоматографічних ознак в усіх вище наведених комбінаціях схрещування. Істотне підвищення РМ ліній F4 на стадії «22-29» у комбінаціях М×Б і У×Оч (на 16 і 14,9%) було пов’язане з вірогідним зменшенням ДЗКП (на 10,2 і 7,6 мкм, відповідно), а аналогічне зростання РМ на 18,7% у схрещуванні Од×П супроводжувалося, навпаки, збільшенням ДЗКП на 12,8 мкм. У комбінаціях схрещування М×Б і У×Оч величини РМ на стадії «09» груп ліній F4 − нащадків рослин F2 з істотно вищою ЩРП (на 14,2 і 7,3 шт/мм2) − вірогідно перевищили такі груп з нижчою ЩРП − на 15,3 і 19,1%, відповідно. У схрещуванні Од×П підвищення РМ ліній F4 на стадії «22-29» на 18,1% також супроводжувалось збільшенням величин ЩРП (на 18,1 шт/мм2) у рослин F2. Встановили, що відбраковування рослин з більшою ДЗКП в другому поколінні комбінацій схрещування М×Б і У×Оч зменшувало кількість ліній F4 на 50 і 51%, а також підвищувало середній РМ ліній F4 на стадіях «09» та «22-29» на 7,9 і 6,9%, відповідно. У свою чергу, добір рослин з вищою ЩРП в поколінні F2 даних комбінацій зменшував кількість ліній F4 на 52 і 47%, а також підвищував середній РМ останніх на стадіях «09» та «22-29» на 9 і 2,6%, відповідно. У популяції схрещування Од×П відбраковування рослин з меншою ДЗКП та вищою ЩРП, частка яких склала 52 та 38 % від загальної кількості рослин F2 відповідно, давало можливість підвищити середній РМ ліній F4 на стадії «22-29» на 7,6 та 18,2%.


Ключові слова: Triticum aestivum, гібридні популяції, продихи, замикальні клітини, морозостійкість

 


ЛІТЕРАТУРА


1. Abramova L.I., Orlova I.N. 1982. Guidelines for cyto-logical and cytoembryological techniques. Lenin-grad : 119 p.
 
2. Ivanov E V. 1984. Using indirect methods for assessing winter hardiness of winter rye. In: Creation of new varieties of grain crops and the technology of their cultivation in the North-Western zone of the RSFSR: 34-37.
 
3. Lamari N., Fayt V. 2014. Genetic analysis of differ-ences in stomatal guard cell lengths of bread wheat. ScienceRise. 5, No. 1 (10): 20-27.
https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.42746
 
4. Lamari N.P. 2015. Genetic analysis of differences in density of soft stomata. In: Land biologization in adaptive landscape farming system. Belgorod (RF) : 448-452.
 
5. Rokitskiy P.F. 1973. Biological statistics. Moscow : 327 p.
 
6. Feoktistov P.O., Gavrilov S.V., Lyashok A.K., Grigoryuk I.P., Melnichuk M.D. 2006. Methodological principles of winter wheat evaluation for thermal re-sistance in southern Ukraine. Kyiv: 36 p.
 
7. Bennett M. D. 1973. Nuclear characters in plants. Brookhaven Symp. Biol. 25 : 344-366.
 
8. Fowler D.B., Gusta L.V. 1981. Tyler N.J. Selection for winterhardiness in wheat. Crop Sci. 21: 896-901.
https://doi.org/10.2135/cropsci1981.0011183X002100060023x
 
9. Limin A.E., Fowler D.B. 1989. The influence of cell size and chromosome dosage on cold-hardiness ex-pression in the Triticeae. Genome. 32 : 667-671.
https://doi.org/10.1139/g89-496
 
10. Limin A.E., Fowler D.B. 1994. Relationship between guard cell length and cold hardiness in wheat. Can. J. Plant Sci. 74: 59-62.
https://doi.org/10.4141/cjps94-011
 
11. Meier U. 2001. Growth Stages of Mono- and Dicotyle-donous Plants. Berlin : 622 p.
 
12. Palta J.P., Li P.H. 1979. Frost hardiness in relation to leaf anatomy and natural distribution of Solanum species. Crop Sci. 19 : 665-671.
https://doi.org/10.2135/cropsci1979.0011183X001900050031x